فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

فراخوان مناقصه نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی بندر دیلم واقع در استان بوشهر

مناقصه نوبت دوم اجرای ادامه کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه توسعه بیمارستان تأمین اجتماعی کوثر بروجرد

مناقصه نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه توسعه بیمارستان تأمین اجتماعی کوثر بروجرد

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی بهار همدان

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی بهار همدان

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی مهر در استان فارس

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه انبار داروئی بیمارستان تأمین اجتماعی غرضی اصفهان

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجدید فرآیند مناقصه) شعبه تامین اجتماعی مهر استان فارس

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجدید فرآیند مناقصه) بیمارستان غرضی اصفهان