فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

مناقصه نوبت دوم کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان ثامن الائمه بجنورد واقع در استان خراسان شمالی

فراخوان نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی رفسنجان واقع در استان کرمان

فراخوان نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی (رتبه ۵ ابنیه و ۵ تأسیسات)

فراخوان نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان ثامن الائمه بجنورد واقع در استان خراسان شمالی (رتبه ۴ ابنیه و ۴ تأسیسات)

فراخوان نوبت دوم کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه ۲ تأمین اجتماعی گرگان واقع در استان گلستان

مناقصه نوبت دوم کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی تنگستان واقع در استان بوشهر

مناقصه نوبت دوم کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی بندر دیلم واقع در استان بوشهر

مناقصه نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه ۲ تأمین اجتماعی گرگان واقع در استان گلستان

فراخوان مناقصه نوبت اول کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی تنگستان واقع در استان بوشهر