فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی پروژه دیوارکشی زمین بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی(رتبه ۵ ابنیه)

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی(اسکلت بتنی ساختمان اصلی) پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی تأمین اجتماعی سرطان یزد

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی (اسکلت بتنی ساختمان اصلی) پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی تأمین اجتماعی سرطان یزد

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجدید فرآیند مناقصه)شعبه تأمین اجتماعی بشرویه

مناقصه نوبت دوم کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی رفسنجان واقع در استان کرمان

مناقصه نوبت دوم کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی