فراخوان

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر قدس در استان تهران

توسط | ۱۳۹۸-۸-۲۱ ۱۵:۱۲:۰۱ +۰۰:۰۰ آبان ۲۱ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

بسمه تعالي فـراخوان عمومي ارزیابی کیفی (نوبت اول) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ذي‌صلاح جهت مناقصه‌ي دو مرحله‌اي اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ي زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی چناران در استان خراسان رضوی

توسط | ۱۳۹۸-۸-۲۰ ۱۶:۵۲:۴۵ +۰۰:۰۰ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان عمومي ارزیابی کیفی (نوبت اول) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ذي‌صلاح جهت مناقصه‌ي دو مرحله‌اي اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ي زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شیراز در استان فارس

توسط | ۱۳۹۸-۷-۲۱ ۰۸:۰۲:۴۸ +۰۰:۰۰ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ي زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي سال 98 (ريال) 2/

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی

توسط | ۱۳۹۸-۷-۲۰ ۰۷:۵۶:۲۲ +۰۰:۰۰ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ي زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی تنگستان در استان بوشهر

توسط | ۱۳۹۸-۷-۱۷ ۰۹:۲۱:۱۳ +۰۰:۰۰ مهر ۱۷ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی بندر دیلم در استان بوشهر

توسط | ۱۳۹۸-۷-۱۷ ۰۹:۱۸:۳۸ +۰۰:۰۰ مهر ۱۷ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت دوم) شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي(دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شیراز در استان فارس

توسط | ۱۳۹۸-۷-۱۵ ۰۹:۳۹:۴۹ +۰۰:۰۰ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ي زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي سال 98 (ريال) 1/

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی

توسط | ۱۳۹۸-۷-۱۰ ۱۵:۱۶:۲۹ +۰۰:۰۰ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ي زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي سال 98 (ريال) 1/

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی بندر دیلم در استان بوشهر

توسط | ۱۳۹۸-۷-۱۰ ۱۵:۰۹:۳۵ +۰۰:۰۰ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي سال 98 (ريال) 1/

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی تنگستان در استان بوشهر

توسط | ۱۳۹۸-۷-۱۰ ۱۵:۰۸:۳۴ +۰۰:۰۰ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۸|فراخوان|

شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي (دو مرحله ای)، اقدام به شناسايي و ارزیابی کیفی پيمانكاران ذي‌صلاح جهت اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي پروژه‌ زير از پروژه‌هاي عمراني تكليفي- مأموريتي سازمان تأمين اجتماعي نمايد. شماره فراخوان عنوان پروژه برآورد براساس فهرست ‌بهاي سال 98 (ريال) 1/