فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شیراز در استان فارس

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی تنگستان در استان بوشهر

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی بندر دیلم در استان بوشهر

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شیراز در استان فارس

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی بندر دیلم در استان بوشهر

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تأمین اجتماعی تنگستان در استان بوشهر