فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی پروژه دیوارکشی زمین بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی(

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی پروژه دیوارکشی زمین بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد در استان آذربایجان غربی(رتبه ۵ ابنیه)

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی(اسکلت بتنی ساختمان اصلی) پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی تأمین اجتماعی سرطان یزد

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی (اسکلت بتنی ساختمان اصلی) پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی تأمین اجتماعی سرطان یزد

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی

فـراخوان آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی (نوبت اول- تجدید فرآیند مناقصه)شعبه تأمین اجتماعی بشرویه