فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی محصولات ساختمانی در بخش ابنیه ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بهارستان در استان تهران

مناقصه نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی  پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملارد در استان البرز(رتبه ۴ ابنیه و ۴ تأسیسات )

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی بهارستان در استان تهران

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی  پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملارد در استان البرز

مناقصه نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی چالوس در استان مازندران