فراخوان عمومی پروژه ها

فراخوان عمومی پروژه ها ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۰۱:۳۷ +۰۰:۰۰

فراخوان نوبت چهارم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر قدس در استان تهران

فراخوان نوبت چهارم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی چناران در استان خراسان رضوی

فراخوان نوبت سوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر قدس در استان تهران

فراخوان نوبت سوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی چناران در استان خراسان رضوی

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر قدس در استان تهران

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی چناران

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر قدس در استان تهران

فراخوان نوبت اول اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی چناران در استان خراسان رضوی

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شیراز در استان فارس